سفارت يونان (Greece)
سفارت يونان (Greece)

سفارت يونان (Greece) آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏ تلفن: ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏ فکس: ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏ روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰

سفارت يونان (Greece)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏

تلفن: ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏

فکس: ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰