سفارت يمن (Yemen)
سفارت يمن (Yemen)

سفارت يمن (Yemen) آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان شهید اعجازی ‏‏(آصف)- پلاک ۷۱‏ تلفن: ‏۲۲۴۱۴۴۴۶‏، ‏۲۲۴۱۶۶۸۲‏ فکس: ‏۲۲۴۱۹۹۳۴‏‎ روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت يمن (Yemen)

آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان شهید اعجازی ‏‏(آصف)- پلاک ۷۱‏

تلفن: ‏۲۲۴۱۴۴۴۶‏، ‏۲۲۴۱۶۶۸۲‏

فکس: ‏۲۲۴۱۹۹۳۴‏‎

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏