سفارت هلند (Netherlands)
سفارت هلند (Netherlands)

سفارت هلند (Netherlands) آدرس: فرمانیه- خیابان سنبل- ‏ارغوان غربی- پلاک ۷‏ تلفن: ‏۲۲۸۳۷۹۱۱‏، ‏۲۳۶۶۰۰۰۰‏ فکس: ‏۲۳۶۶۰۱۹۰‏ سایت: http://iran.nlembassy.org ایمیل: [email protected]@minbuza.nl روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۹- ۷/۳۰‏

سفارت هلند (Netherlands)

آدرس: فرمانیه- خیابان سنبل- ‏ارغوان غربی- پلاک ۷‏

تلفن: ‏۲۲۸۳۷۹۱۱‏، ‏۲۳۶۶۰۰۰۰‏

فکس: ‏۲۳۶۶۰۱۹۰‏

سایت: http://iran.nlembassy.org

ایمیل: [email protected]@minbuza.nl

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۹- ۷/۳۰‏