سفارت كنيا (Kenya)
سفارت كنيا (Kenya)

سفارت كنيا (Kenya) آدرس: بلوار آفریقا ـ خیابان ‏گلستان- بلوار گیتی- ‏پلاک ۱۰‏ تلفن: ‏۲۲۰۴۹۳۵۵‏ فکس: ‏۲۲۰۴۸۶۱۹‏ ایمیل: abbas@mfa.go.keabbas@mfa.go.ke روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

سفارت كنيا (Kenya)

آدرس: بلوار آفریقا ـ خیابان ‏گلستان- بلوار گیتی- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن: ‏۲۲۰۴۹۳۵۵‏

فکس: ‏۲۲۰۴۸۶۱۹‏

ایمیل: abbas@mfa.go.keabbas@mfa.go.ke

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏