سفارت قزاقستان (Kazakhstan)
سفارت قزاقستان (Kazakhstan)

سفارت قزاقستان (Kazakhstan) آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏ تلفن: ۴-۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱ فکس: ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏ سایت: http://www.kziniran.com روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت قزاقستان (Kazakhstan)

آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏

تلفن: ۴-۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱

فکس: ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏

سایت: http://www.kziniran.com

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏