سفارت فلسطين (Palestine)
سفارت فلسطين (Palestine)

سفارت فلسطين (Palestine) آدرس: فلسطین- تقاطع ‏بزرگمهر- پلاک ۱۴۵‏ تلفن: ‏۶۶۴۶۴۵۰۱‏، ‏۶۶۴۰۲۵۱۳‏ روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت فلسطين (Palestine)

آدرس: فلسطین- تقاطع ‏بزرگمهر- پلاک ۱۴۵‏

تلفن: ‏۶۶۴۶۴۵۰۱‏، ‏۶۶۴۰۲۵۱۳‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏