سفارت سريلانكا (Sri Lanka)
سفارت سريلانكا (Sri Lanka)

سفارت سريلانكا (Sri Lanka) آدرس: اتوبان صدر- بلوار کاوه ‏شمالی- خیابان جهرمی-‏خیابان جهانتاب- پلاک ‏‏۱۱‏ تلفن: ‏۲۲۵۶۹۱۷۹‏ فکس: ‏۲۲۵۴۰۹۲۴‏ سایت: http://www.slembir.com ایمیل: [email protected]@aframail.com / [email protected]@slembir.com روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۸‏

سفارت سريلانكا (Sri Lanka)

آدرس: اتوبان صدر- بلوار کاوه ‏شمالی- خیابان جهرمی-‏خیابان جهانتاب- پلاک ‏‏۱۱‏

تلفن: ‏۲۲۵۶۹۱۷۹‏

فکس: ‏۲۲۵۴۰۹۲۴‏

سایت: http://www.slembir.com

ایمیل: [email protected]@aframail.com / [email protected]@slembir.com

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۸‏