سفارت روماني (Romania)
سفارت روماني (Romania)

سفارت روماني (Romania) آدرس: بهارستان- خیابان ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏ تلفن: ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰‏ فکس: ‏۷۷۵۳۵۲۹۱‏ ایمیل: [email protected]@parsonlin.net

سفارت روماني (Romania)

آدرس: بهارستان- خیابان ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏

تلفن: ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰‏

فکس: ‏۷۷۵۳۵۲۹۱‏

ایمیل: [email protected]@parsonlin.net