سفارت روسيه (Russia)
سفارت روسيه (Russia)

سفارت روسيه (Russia) آدرس: خيابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏ تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱ فکس: ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏ سایت: http://www.rusembiran.ru ایمیل: [email protected]@rusembiran.ru روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏

سفارت روسيه (Russia)

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏

تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱

فکس: ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏

سایت: http://www.rusembiran.ru

ایمیل: [email protected]@rusembiran.ru

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏