سفارت بلغارستان (Bulgaria)
سفارت بلغارستان (Bulgaria)

سفارت بلغارستان (Bulgaria) آدرس: ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏ تلفن: ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏ فکس: ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏ ایمیل: bulgr.tehr@neda.netbulgr.tehr@neda.net روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت بلغارستان (Bulgaria)

آدرس: ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏

تلفن: ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏

فکس: ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏

ایمیل: bulgr.tehr@neda.netbulgr.tehr@neda.net

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏