سفارت ايرلند (Ireland)
سفارت ايرلند (Ireland)

سفارت ايرلند (Ireland) آدرس: فرمانیه- کامرانیه ‏شمالی- بن بست ناهید- ‏پلاک ۵‏ تلفن: ۲۲۲۹۷۹۱۸ فکس: ‏۲۲۲۸۶۹۳۳‏ سایت: http://www.embassyofireland.ir روز و ساعت کاری: ‏(امور ویزا) یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ۱۱/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت ايرلند (Ireland)

آدرس: فرمانیه- کامرانیه ‏شمالی- بن بست ناهید- ‏پلاک ۵‏

تلفن: ۲۲۲۹۷۹۱۸

فکس: ‏۲۲۲۸۶۹۳۳‏

سایت: http://www.embassyofireland.ir

روز و ساعت کاری: ‏(امور ویزا) یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ۱۱/۳۰- ۸/۳۰‏