سفارت آرژانتين (Argentina)
سفارت آرژانتين (Argentina)

سفارت آرژانتين (Argentina) آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏ تلفن: ‏۲۲۵۷۷۴۳۳‏، ‏۲۲۵۷۷۹۳۲‏، ‏۲۲۵۷۵۵۵۵‏ فکس: ‏۲۲۵۷۷۴۳۲‏ سایت: http://www.argentinembiran.com روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت آرژانتين (Argentina)
آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏
تلفن: ‏۲۲۵۷۷۴۳۳‏، ‏۲۲۵۷۷۹۳۲‏، ‏۲۲۵۷۵۵۵۵‏
فکس: ‏۲۲۵۷۷۴۳۲‏
سایت: http://www.argentinembiran.com
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏