سفارت آذربايجان (Azerbaijan)
سفارت آذربايجان (Azerbaijan)

سفارت آذربايجان (Azerbaijan) آدرس: لواسانی (فرمانیه)-‏ خیابان شهید اندرزگو-‏ کوچه شهید وطن پور- ‏پلاک ۴‏ تلفن: ۲۲۲۱۲۵۵۴ ، ۲۲۲۱۵۱۹۱ فکس: ۲۲۲۱۷۵۰۴ روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏

سفارت آذربايجان (Azerbaijan)
آدرس: لواسانی (فرمانیه)-‏ خیابان شهید اندرزگو-‏ کوچه شهید وطن پور- ‏پلاک ۴‏
تلفن: ۲۲۲۱۲۵۵۴ ، ۲۲۲۱۵۱۹۱
فکس: ۲۲۲۱۷۵۰۴
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏